Chào đón mùa hè
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

ĐIỂM BÁO ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Admin
CÁC TRANG LIÊN KẾT
   Số lượt truy cập

376428

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo của Sở  
Ngày đưa tin: 19/10/2009    

Y tế trường học

 

  UBND TỈNH KHÁNH HÒA                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1235/SGD&ĐT- GDTH                                             Nha Trang, ngày 29  tháng 9  năm 2009
 Hướng dẫn thực hiện công tác
   y tế trường học năm học 2009 - 2010
 
 Kính gửi:   
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
 
Căn cứ Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm học 2009 – 2010;
          Căn cứ Quyết định số 4385/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thời gian năm học 2009 – 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch thời gian năm học 2009 – 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa;
     Thực hiện Công văn số 6838/BGDĐT-CTHSSV ngày 12/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác học sinh sinh viên năm học 2009 – 2010, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác y tế trường học (YTTH) năm học 2009 – 2010 như sau:
A.   Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục tăng cường công tác YTTH theo tinh thần Chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính phủ; Triển khai thực hiện quy định về hoạt động công tác YTTH trong các trường theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý về công tác GDTC và YTTH, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận phụ trách YTTH (Ban chỉ đạo Giáo dục thể chất và Y tế trường học). Đẩy mạnh việc thực hiện các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạovề công tác quản lý học sinh;
3. Thực hiện công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 trong nhà trường;
4. Chú trọng công tác an toàn thực phẩm trong trường học nhất là các cơ sở bán trú, có bếp ăn tập thể;
5. Chỉ đạo xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học nhất là vấn đề nhà vệ sinh; Mỗi trường phải có kế hoạch cụ thể: xây mới, cải tạo nhà vệ sinh đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giáo viên, học sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; Trước mắt tùy điều kiện thực tế các trường cần lắp đặt thêm vòi nước, bồn nước, khu vực rửa tay... tại những địa điểm thích hợp để giáo viên, học sinh thực hiện rửa tay thường xuyên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức cho học sinh trong việc sử dụng, bảo quản các công trình nhà vệ sinh trong trường học...;
6. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và hoạt động của bộ phận YTTH. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài nhà trường triển khai thực hiện công tác YTTH.  Đẩy mạnh xã hội hóa công tác YTTH;
7. Tổ chức tập huấn chuyên môn, sinh hoạt các chuyên đề về công tác YTTH; Tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác YTTH: Phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, nha học đường; Phòng chống suy dinh dưỡng; Phòng chống HIV/AIDS; Chương trình sức khỏe sinh sản vị thành niên; Phòng chống tai nạn thương tích; An toàn thực phẩm; Vệ sinh môi trường; Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh...;
8 . Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và tuyên truyền về công tác YTTH;
9. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của công tác YTTH, có báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.
B. Nhiệm vụ cụ thể:
I.  Mạng lưới y tế trường học:
Các cơ sở giáo dục cần chấn chỉnh lại bộ phận phụ trách YTTH, thành lập và kiện toàn  Ban chỉ đạo Y tế trường học do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, cùng với những cán bộ, giáo viên phụ trách công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, bộ phận bán trú (ở các trường có bán trú) và các thành viên phụ trách các công tác liên quan đến các hoạt động ngoại khóa, vệ sinh môi trường,... trong nhà trường.
II. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo YTTH:
Tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện các công việc sau:
1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban GDTC và YTTH phụ trách, tổ chức, giám sát các chương trình hoạt động của công tác YTTH;
2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của công tác YTTH trong năm học; Đặc biệt là kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 và các biện pháp thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp trên;
3. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản ban hành về công tác YTTH;
4. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài nhà trường triển khai thực hiện công tác YTTH.  Đẩy mạnh xã hội hóa công tác YTTH;
5. Tham gia tập huấn chuyên môn, tổ chức các chuyên đề về công tác YTTH;
6. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của công tác YTTH, có báo cáo về Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.
III. Cán bộ y tế trường học:
- Nhà trường bố trí cán bộ YTTH theo định mức biên chế theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006và Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ GD&ĐT và Bộ NV;
 - Tất cả các trường phải có cán bộ phụ trách y tế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phụ trách công tác YTTH. Các cán bộ y tế có thể là bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng. Trong tình hình hiện nay nhà trường có thể hợp đồng những người có chuyên môn về y tế đã nghỉ hưu nhưng đảm bảo sức khỏe để công tác;
- Nhiệm vụ của cán bộ YTTH:
1. Là thành viên trong Ban chỉ đạo GDTC và YTTH;
2. Cùng với Ban chỉ đạo GDTC và YTTH tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác YTTH;
3. Quản lý phòng y tế của nhà trường: lập kế hoạch mua, sắm các thiết bị y tế cần thiết trang bị cho phòng y tế; Theo dõi việc cấp, phát thuốc và diễn biến tình hình bệnh tật của học sinh tại trường; Quản lý hồ sơ và việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Tham gia ý kiến đề xuất, báo cáo cho Ban GDTC và YTTH hoặc Ban Giám hiệu nhà trường  về công tác y tế trường học để nắm bắt và có hướng giải quyết kịp thời.
4. Sơ cấp cứu, xử lý các trường hợp tai nạn thương tích, bệnh tật xảy ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           trong nhà trường;
5. Theo dõi công tác vệ sinh (nhà vệ sinh, vệ sinh lớp học, sân trường...), giáo dục vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường trong trường học;
6. Cùng Ban GDTC và YTTH kiểm tra vệ sinh, an toàn các cơ sở học tập, phương tiện đồ dùng dạy học, các phòng chức năng, nhà ăn,  các công trình vệ sinh, nước sạch...trong nhà trường;
7. Tham gia giám sát, đánh giá, báo cáo tình trạng sức khỏe của học sinh và công tác YTTH của nhà trường;
IV.   Hoạt động công tác YTTH năm học 2009 - 2010:
- Phát động phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” trong trường: Tổ chức “Ngày hội trồng cây” vào đầu năm học, nhân dịp Tết Nguyên đán, tăng diện tích cây xanh trong nhà trường nhất là các trường mới xây dựng;
- Thực hiện công tác phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 trong nhà trường, Xây dựng chương trình hành động cụ thể, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh; Chỉ đạo nhà trường có giải pháp cấp bách bổ sung nguồn nước sạch và các khu vực rửa tay cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh (lắp đặt thêm các vòi nước, bồn rửa tay... ở những nơi thuận tiện);
- Tăng cường các biện pháp phối hợp nhằm đảm bảo an toàn trong trường học và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh. Xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 48/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ GD&ĐT về xử lý HSSV có liên quan đến ma túy và chương trình phòng chống ma túy trong trường học giai đoạn 2008 – 2012;
- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đặc biệt là vào đầu năm học, sau kì nghỉ Tết Nguyên đán và các hoạt động hưởng ứng ngày “Toàn dân phòng chống ma túy” (ngày 26/6/2009);
- Duy trì các phong trào hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh trong nhà trường;
- Quản lý hồ sơ và hoạt động khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong trường (Hồ sơ khám sức khỏe ban đầu; Chăm sóc sức khỏe định kỳ; Phân loại sức khỏe của học sinh theo các mẫu ban hành của Sở Y tế);
 - Xây dựng cơ sở vật chất (phòng y tế, bếp ăn, công trình nước sạch, nhà vệ sinh...) theo quy định, đảm bảo danh mục trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu theo quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế; Phòng y tế, tủ thuốc y tế phải có danh mục thuốc, cơ số thuốc cụ thể, sổ theo dõi việc cấp phát thuốc và tình hình chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong trường. Tuyệt đối không để thuốc quá hạn sử dụng trong tủ thuốc;
- Lập kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí, huy động kinh phí, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện công tác YTTH theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC; Nhà trường có kế hoạch và theo dõi thu chi cụ thể và quyết toán rõ ràng vào cuối năm học nguồn thu phục vụ công tác YTTH. Đối với kinh phí từ khoản % của Bảo hiểm y tế học sinh, nhà trường sử dụng hiệu quả, đúng mục đích cho từng năm học, tránh tình trạng còn tồn trong năm quá nhiều; Vận động các nguồn lực từ các đoàn thể, tổ chức, cá nhân, thực hiện xã hội hóa công tác YTTH;
- Tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác YTTH: Phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, nha học đường; Phòng chống suy dinh dưỡng; Phòng chống HIV/AIDS; Chương trình sức khỏe sinh sản vị thành niên; Phòng chống tai nạn thương tích; An toàn thực phẩm; Vệ sinh môi trường; Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh...;
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và tuyên truyền về công tác YTTH.
V. Tiêu chí đánh giá thi đua công tác YTTH đối với các cơ sở giáo dục:
                                         (Có Phụ lục đính kèm)
C.   Tổ chức thực hiện:
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở cần bám sát nhiệm vụ năm học 2009 – 2010, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác YTTH tại đơn vị mình.
                                                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC
 - Như trên;
 - Phòng GDMN,GDTrh, GDTX – CN, Thanh tra (để ph/h);                                 (đã ký)
 - Lưu: VT, GDTH.                           
 
 
 
 
                                                                                                                           Lê Thị Hòa
 

Các tin khác :

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT 2016
THÔNG BÁO
Thông báo Tuyển sinh trường TC Kinh tế Khánh Hòa
Thông báo Đăng kí dự thi TN THPT năm 2012
Thông báo kết quả học tập năm học 2011 - 2012
 TIN VẮN
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
ĐỀ THI - ĐÁP ÁN
 
THỦ THUẬT TIN HỌC

Bản quyền thuộc về ban quản trị mạng Trường THPT Khánh Sơn

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn – TT Tô Hạp – Khánh Sơn – Khánh Hoà

Điện thoại: 0583.502.009

Email: c3kson@khanhhoa.edu.vn