Chào đón năm học mới 2018 - 2019
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

ĐIỂM BÁO ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Admin
CÁC TRANG LIÊN KẾT
   Số lượt truy cập

401321

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo của Sở  
Ngày đưa tin: 10/11/2009    

Triển khai và sử dụng các phần mềm thuộc dự án Tin học hóa ngành GD&ĐT

 

 UBND TỈNH KHÁNH HÒA   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  
            Số : 341/SGDĐT-KT&KĐ         Nha Trang, ngày 06 tháng 11 năm 2009
V/v Triển khai và sử dụng các phần mềm
thuộc dự án Tin học hóa ngành GD&ĐT
Kính gửi :    
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
          - Các trường trung học phổ thông;
          - Các trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Các trung tâm Kỹ thuật – Tổng hợp – Hướng nghiệp.
Sau hai đợt tập huấn quản lý website, cài đặt và sử dụng các phần mềm thuộc dự án Tin học hóa ngành giáo dục và đào tạo, Sở đã có các công văn số 474/SGDĐT-KT&KĐ ngày 27/4/2009, 1271/SGDĐT-KT&KĐ ngày 06/10/2009 về việc đánh giá lớp tập huấn, đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai những nội dung được tập huấn.
Qua theo dõi việc triển khai các phần mềm thuộc dự án Tin học hóa ngành giáo dục và đào tạo, Sở gửi công văn này yêu cầu các đơn vị thực hiện một số vấn đề sau:
1. Những đơn vị nào chưa tổ chức tập huấn cần triển khai tập huấn cho cán bộ, giáo viên trong đơn vị đồng thời cung cấp phần mềm soạn thảo đề thi trắc nghiệm, trộn đề, … cho tất cả giáo viên có nhu cầu như nội dung nêu trong công văn 1271/SGDĐT-KT&KĐ ngày 06/10/2009. Sau khi tổ chức tập huấn, yêu cầu tất cả các đơn vị báo cáo về Sở về kết quả tập huấn, nêu thuận lợi, khó khăn và những đề xuất (nếu có).
Thời gian báo cáo: chậm nhất vào ngày 30/11/2009.
2. Những đơn vị tự xây dựng website trước đây, Sở yêu cầu chuyển toàn bộ tài liệu sang website do Sở mới cung cấp với tên miền chung của ngành giáo dục và đào tạo Khánh Hòa để thống nhất quản lý và điều hành.
Đến thời điểm hiện nay những đơn vị sau đã hoàn chỉnh tốt website của đơn vị mình: Phòng GD&ĐT Diên Khánh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Khánh Sơn, Trường THPT Phan Bội Châu, Trường THPT Ngô Gia Tự, Trường THPT Bán công Trần Hưng Đạo, Trường THPT Trần Quý Cáp. Sở yêu cầu các đơn vị khác tham khảo việc tổ chức triển khai và hoàn chỉnh nội dung website của các đơn vị nêu trên.
3. Nhằm mục đích xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm cho Sở, và cho chính các đơn vị, Sở đề nghị các đơn vị phát động cuộc thi xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm cho tất cả các môn thuộc các khối lớp. Kinh phí tổ chức cuộc thi sử dụng trong nguồn kinh phí đã giao hằng năm cho đơn vị và thực hiện theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc “Quy định mức chi cho các hoạt động ngành giáo dục và đào tạo”;
4. Qua triển khai và tập huấn tại các đơn vị, nhằm mục đích từng bước hoàn thiện những phần mềm do Sở cung cấp, Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thường xuyên tổng hợp ý kiến gửi về Sở (Phòng KT&KĐCLGD) qua email : lvhoa@khanhhoa.edu.vn để Sở tổng hợp ý kiến và có kế hoạch làm việc với nhà thầu để hiệu chỉnh phần mềm ngày càng tốt hơn;
5. Sở sẽ xem xét thi đua các đơn vị dựa theo tiêu chí thi đua về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành thông tin website của đơn vị và công tác triển khai các phần mềm do Sở cung cấp;
6. Sở gửi biên bản nghiệm thu và bàn giao các phần mềm đã được cung cấp đến tất cả các đơn vị để ký biên bản giao nhận và nghiệm thu sản phẩm. Các biên bản này đề nghị gửi lại Sở vào ngày 16/11/2009 (Nộp trong ngày tổ chức Hội nghị tổng kết thi và giao ban GDTX) để Sở hoàn chỉnh hồ sơ thanh lý hợp đồng;
7. Sở yêu cầu các đơn vị còn lại (trừ 18 đơn vị tham gia thí điểm) chuẩn bị trước phòng đặt máy (có đầy đủ hệ thống điện) và nhân sự để tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận kỹ thuật của nhà thầu trúng thầu tiến hành thi công kéo dây cáp mạng, gắn các ổ cắm dây cáp mạng, bàn giao thiết bị một cách tốt nhất (dự kiến trong tháng 11/2009). Sau khi bộ phận kỹ thuật lắp đặt thiết bị, Sở yêu cầu các đơn vị phải kiểm tra kỹ, chạy thử nghiệm máy, kết nối Internet, truy cập mạng, … . Nếu có vấn đề gì chưa hoàn chỉnh, đơn vị yêu cầu bộ phận kỹ thuật khắc phục ngay (nếu được) hoặc định ngày cụ thể để thay thế thiết bị khác nếu không khắc phục được tại thời điểm lắp ráp thiết bị.
8. Dự án Tin học hóa ngành GD&ĐT là một dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 – 2012, do vậy Sở yêu cầu tất cả các đơn vị lập Tổ chuyên trách triển khai dự án, Ban Biên tập Website gồm các cán bộ, giáo viên có chuyên môn về CNTT, có trách nhiệm để phụ trách, theo dõi việc giao nhận, lắp ráp thiết bị, tham gia các lớp tập huấn, cập nhật thông tin trên website của đơn vị nhằm mục đích triển khai dự án đạt hiệu quả cao nhất. Danh sách những cán bộ, giáo viên trong tổ chuyên trách, Ban Biên tập Website của đơn vị gửi về Sở (Phòng KT&KĐCLGD) chậm nhất vào ngày 30/11/2009;
9. Sở gửi lần nữa công văn 1271/SGDĐT-KT&KĐ ngày 06/10/2009 về việc đánh giá lớp tập huấn quản lý website, cài đặt và sử dụng các phần mềm thuộc dự án Tin học hóa ngành GD&ĐT (lần 2) để các đơn vị đọc và thực hiện.
            Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và triển khai ngay. Trong quá trình triển khai nếu còn điều gì vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở (Phòng KT&KĐCLGD) để trao đổi, thống nhất.
Điện thoại liên hệ: 3816107 – 3817310./.
        Nơi nhận :                                                            GIÁM ĐỐC
- Như trên;.                                                                                    
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Ban Quản lý Dự án Tin học;                                  (Đã ký tên và đóng dấu)
- TT GDTX tỉnh, Trường PT Hermann;                                          
- Lưu : VT, KT&KĐ.                                                                     
                                                                                                        
                                                                              Lưu Quốc Thanh

 


Các tin khác :

Bản quyền thuộc về ban quản trị mạng Trường THPT Khánh Sơn

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn – TT Tô Hạp – Khánh Sơn – Khánh Hoà

Điện thoại: 02583.502.009

Email: c3kson@khanhhoa.edu.vn